Missie

Onze missie is om zorgvragers een passende woon- of werkomgeving te bieden, waarbij we aansluiten bij hun individuele behoeften en mogelijkheden. Door middel van persoonlijke begeleiding, aandacht en respect streven we ernaar om de sociale integratie, maatschappelijke deelname en zelfredzaamheid van onze cliënten te bevorderen. Ons ultieme doel is om bij te dragen aan hun welzijn.

Visie

Onze visie is dat ieder persoon het recht heeft op een zinvolle en waardevolle plek in de samenleving. Bij D.O.R.P. Zorg geloven we in het potentieel van elk individu en streven we ernaar om dit potentieel te benutten. We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en waar diversiteit wordt gewaardeerd. Door middel van persoonlijke begeleiding, aandacht en respect voor de individuele behoeften en capaciteiten van onze cliënten, streven we ernaar om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten. We streven naar een woon- en werkomgeving waarin iedereen zich veilig, gewaardeerd en ondersteund voelt, met een positieve en stimulerende sfeer als basis voor persoonlijke ontwikkeling.

Kernwaarden

"Diversiteit, Ontwikkeling, Respect en Participatie."
Deze slogan benadrukt de kernwaarden van D.O.R.P. Zorg door het belang van diversiteit, persoonlijke ontwikkeling, respect en maatschappelijke participatie te benoemen. Het legt de nadruk op de inclusieve en ondersteunende zorg die D.O.R.P. Zorg wil creëren.
Hiermee wordt het acroniem "DORP" gebruikt om de essentie van de missie en visie van de organisatie op een krachtige en beknopte manier over te brengen.
Diversiteit (het omarmen van diversiteit en inclusiviteit)
Ontwikkeling (het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling)
Respect (het tonen van respect en begrip voor elkaar)
Participatie (het bevorderen van maatschappelijke deelname en sociale interactie)

Doelgroep

Wij bieden zorg aan zorgvragers met:
• Licht tot matige verstandelijke beperking
• Lichte lichamelijke beperking
• Lichte psychische problematiek
• Autismespectrumstoornis
• Gedragsproblematiek

Uitsluitingscriteria

Wij hechten veel waarde aan verantwoorde zorg. Hierdoor kan het in bepaalde situaties voorkomen om een zorgvrager niet aan te nemen. Dit kan wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is. In onderstaande (extreme) gevallen zal waarschijnlijk worden overgegaan tot het weigeren van de zorg.
Wij leveren geen zorg aan zorgvragers die hieronder nader worden omschreven:
• Minderjarigen
• Behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding
• Zware GGZ-problematiek
• Zware lichamelijke beperkingen
• Zware verstandelijke beperking
• Verslavingsproblematiek (drugs- en alcohol)
• Zeer problematisch gedrag
• Desoriëntatie in plaats, tijd en persoon
• Dementie
• Suïcidaal gedrag
• Herhaaldelijk agressief gedrag
• Herhaaldelijk wegloopgedrag
• Herhaaldelijke discriminatie
• Herhaaldelijke seksuele intimidatie
• Herhaaldelijk intimiderend gedrag
• Zorgmijdend gedrag
• Overname ADL
• Verpleegtechnische handelingen
• Rechterlijke macht of in bewaring stelling
• Vrijheidsbeperkende maatregelen (onvrijwillige zorg)
• Ernstige criminele vergrijpen
• Weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken
• Niet (meer) openstaan voor begeleiding

Contact

D.O.R.P. Zorg B.V.
Groningerstraat 102
9231 CR Surhuisterveen
Tel: 0512-840072
E-mail: info@dorpzorg.nl
KvK: 78048923
AGB-code: 98105030

Klachtenreglement

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Downloads

Privacyreglement

Zorgorganisaties zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid.We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy te waarborgen. In het privacyreglement laten we zien op welke manier we hiermee omgaan.

Download